نقطه کمال انسانیت

 

نقطه کمال انسان بودن ، بنده عشق بودن