راه نجات ما

 

راه نجات ما کتاب هایی هستند که بر دیوار ها و کتابخانه ها کوبیده شده اند …