تحمل سختی ها

 

تحمل سختی ها برای نکشیدن درد های بزرگتر ضروریست