درگذشته موندن

 

در گذشته موندن از تو یه آدم تاریخ مصرف گذشته خواهد ساخت