آرامش

 

آرامش از هیچ منبعی به جز درونت به وجود نمیاد